ELOGE ELOGE

Ďalšie slovenské mestá a obce rozširujú európsky klub vynikajúco spravovaných samospráv

Finále projektu ELoGE SLOVENSKO 2021

Bratislava, 28. jún 2022 – Do európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv patrí ďalších 7 slovenských samospráv, z toho dve mestá obhájili toto členstvo už po druhýkrát – takéto sú výstupy zo slávnostného vyhodnotenia projektu ELoGE SLOVENSKO 2021, ktoré sa konalo v utorok 28. júna 2022 v Bratislave za účasti predstaviteľov Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, Národnej platformy odborníkov, odborných a záujmových združení a participujúcich miest a obcí Slovenska.

O projekte

Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy riadi aktivitu ELoGE (European Label of Governance Excellence)  na Slovensku od 2020, je súčasťou  projektu Ministerstva vnútra SR s názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Tento program je produktom Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť pri Rade Európy a v súčasnosti sa realizuje v 20 členských krajinách, v mnohých už prebehlo viacero ročníkov. Jeho hlavná idea spočíva v hodnotení výkonu samospráv podľa stanovených princípov a štandardov. Ambíciou projektu je podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní výkonu samospráv podľa nastavenej metodiky, identifikácii silných stránok a priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého vládnutia, ktoré rámcujú našu hodnotovú a kultúrnu orientáciu (viac aj v e-learningovom nástroji pre verejnosť na www.eloge.sk).

Slávnostné vyhodnotenie

Slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka projektu otvorila štatutárka OZ Dobrý úradník Markéta Tomaga, ktorá účasť na programe ELoGE pre samosprávy charakterizovala ako „nenahraditeľný priestor na zhodnotenie vlastného potenciálu vďaka mentoringu lokálnych a zahraničných expertov a know-how podľa medzinárodných skúseností.“   

Riaditeľka DG reform pri Európskej komisii Nathalie Berger pozdravila prítomných prostredníctvom videopozdravu a zdôraznila prínosy programu ELoGE pre participujúce samosprávy akými sú: budovanie kapacít, posilnenie životaschopnosti  a statusu obcí a miest pre každodenný život ich občanov.

Riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Naďa Kurilová vo svojom príhovore vyzdvihla výkon samospráv za uplynulé ťažké obdobie, ktorým potvrdili svoj vysoký stupeň dôveryhodnosti u občanov vďaka svojej schopnosti pružne reagovať a akcieschopnosti.  Špeciálne vyzdvihla ochotu samospráv venovať sa aj pri zvýšenej pracovnej záťaži (pandémia, utečenecká kríza z Ukrajiny) samohodnoteniu podľa európskych kritérií, vzdelávať a zlepšovať sa – a to aj bez ohľadu na veľkosť danej samosprávy.

Projektový manažér Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy Boris Lazov uviedol, že ako zástupca organizácie, ktorá stanovuje štandardy v oblasti demokracie, právneho štátu a  ľudských práv  prinášajú tento benchmarkový nástroj na Slovensko v snahe budovať kvalitnú európsku verejnú správu. Zároveň podotkol, že projekt nie je súťažou hoci je o hodnotení, ale má skôr prispieť k pozitívnej zmene.

Expert Rady Európy Jon Barber prítomným zosumarizoval míľniky druhého ročníka projektu pod jeho vedením, vyzdvihol ochotu participujúcich samospráv zotrvať v projekte napriek náročným okolnostiam, ktorým čelili samosprávy súbežne popri svojom bežnom výkone manažujúc krízové opatrenia v súvislosti s pandémiou ako aj utečeneckou krízou.  Podľa Barbera účasť v projekte nie je o cene samotnej ale o vôli zvyšovať efektivitu lokálneho vládnutia, byť vnímavým voči občanom a ukázať aj schopnosť zvládať výzvy a očakávania meniaceho sa sveta.

Za Platformu národných odborníkov, ktorá bola v rámci projektu v roli odborného garanta, na slávnostnom vyhodnotení vystúpila riaditeľka Únie miest Slovenska Jana Červenáková. Kriticky zhodnotila súčasnú úroveň participatívneho procesu či dialógu medzi samosprávami a ústrednými orgánmi štátnej správy, pričom práve samosprávy sú občanom najbližšie v území. Ocenila zámer Rady Európy edukovať slovenský verejný priestor v hodnotových otázkach a zároveň ochotu a námahu, ktorú participujúce samosprávy podstúpili v tomto užitočnom programe.

Výsledky ELoGE Slovensko 2021

Zástupca tímu slovenských expertov projektu ELoGE Slovensko Martin Firák zrekapituloval zúčastneným projektové aktivity a prítomným oznámil výsledky projektu.

Značku ELoGE – označenie pre vynikajúco spravované samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu získali v druhom ročníku tieto mestá a obce:

  • Bellova Ves
  • Bratislava – Staré Mesto
  • Bratislava – Vrakuňa
  • Dubnica nad Váhom
  • Handlová
  • Košice – Sídlisko Ťahanovce
  • Púchov

Srdečne gratulujeme a prajeme všetkým odmeneným veľa zdravia, elánu a spokojných občanov 😊

Fotogaléria k podujatiu tu

Druhý ročník projektu ELOGE SLOVENSKO otvorený

30. novembra 2021, Bratislava – OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne otvoril druhý ročník projektu ELOGE SLOVENSKO 2021. Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť v 13 európskych krajinách. Koncept programu spočíva v hodnotení výkonu

Čítať viac »

Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných

Finále projektu ELoGE Slovensko 2020 28. január 2021, Bratislava – OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne vyhodnotil pilotný ročník projektu ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných. Označenie pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu v rámci pilotného ročníka realizovaného v uplynulom

Čítať viac »

Pilotný ročník projektu ELoGE otvorený

11. september 2020, Bratislava – Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami. Cieľom bolo vzájomné zoznámenie sa a nastavenie spolupráce zúčastnených strán

Čítať viac »

Dobrý úradník partnerskou organizáciou Rady Európy pri implementácii ELoGE

Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných na Slovensku 25. marca 2020, Štrasburg – Občianskemu združeniu Dobrý úradník bola Radou Európy udelená  akreditácia v rámci projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných, ktorého cieľom je aj podpora kvalitnej územnej samosprávy. Realizácia projektu prebieha na žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od septembra

Čítať viac »

Väčšina Slovákov dôveruje úradníkom

Nadpolovičná väčšina opýtaných, ktorých v spolupráci s občianskym združením Dobrý úradník v polovici septembra oslovila agentúra Focus, dôveruje úradníkom. Dôvodom je najmä ústretovosť a snaha pomôcť a ochota poradiť, nasledovaná profesionalitou a pozitívnymi skúsenosťami. Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil medzi 18. a 25. septembrom 2018 na vzorke 1015 respondentov. Šesť z desiatich (60 percent) obyvateľov Slovenska podľa jeho výsledkov

Čítať viac »

Druhý ročník projektu ELOGE SLOVENSKO otvorený

30. novembra 2021, Bratislava – OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne otvoril druhý ročník projektu ELOGE SLOVENSKO 2021. Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť v 13 európskych krajinách. Koncept programu spočíva v hodnotení výkonu

Čítaj ďalej »

Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných

Finále projektu ELoGE Slovensko 2020 28. január 2021, Bratislava – OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne vyhodnotil pilotný ročník projektu ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných. Označenie pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu v rámci pilotného ročníka realizovaného v uplynulom

Čítaj ďalej »

Pilotný ročník projektu ELoGE otvorený

11. september 2020, Bratislava – Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami. Cieľom bolo vzájomné zoznámenie sa a nastavenie spolupráce zúčastnených strán

Čítaj ďalej »

Dobrý úradník partnerskou organizáciou Rady Európy pri implementácii ELoGE

Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných na Slovensku 25. marca 2020, Štrasburg – Občianskemu združeniu Dobrý úradník bola Radou Európy udelená  akreditácia v rámci projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných, ktorého cieľom je aj podpora kvalitnej územnej samosprávy. Realizácia projektu prebieha na žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od septembra

Čítaj ďalej »

Väčšina Slovákov dôveruje úradníkom

Nadpolovičná väčšina opýtaných, ktorých v spolupráci s občianskym združením Dobrý úradník v polovici septembra oslovila agentúra Focus, dôveruje úradníkom. Dôvodom je najmä ústretovosť a snaha pomôcť a ochota poradiť, nasledovaná profesionalitou a pozitívnymi skúsenosťami. Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil medzi 18. a 25. septembrom 2018 na vzorke 1015 respondentov. Šesť z desiatich (60 percent) obyvateľov Slovenska podľa jeho výsledkov

Čítaj ďalej »

Veľké úspechy malých úradníkov

17.októbra 2019, Bratislava – Dobrý úradník ako apolitická nezisková organizácia, ktorej cieľom je zapájať sa do budovania etickej a profesionálnej verejnej služby, usporiadal v polovici októbra ďalšiu diskusiu s úradníkmi nielen pre úradníkov. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zdieľanie skúsenosti, nápadov a postupov profesionálov verejnej služby, ktorým sa podarilo vytrvalou snahou

Čítaj ďalej »

Výročná správa 2018

Úvod Je chladný január a sedíme v byte jedného z nás, aby sme si v pokoji mohli prebrať, čo na nás čaká v roku 2018. Je nás približne 13, všetci pracujeme v úradoch, niektorí už dlhé roky, niektorí len pár rokov. Spája nás nadšenie pre povolanie úradníčky/úradníka a služby pre

Čítaj ďalej »

Dotazník dobrého úradníka

Sme neformálna skupina úradníkov, ktorí chcú navrhnúť lepšie fungovanie verejnej správy. Pred Vami je dotazník, ktorý nám má pomôcť zistiť, ktoré veci vo verejnej správe fungujú dobre a ktoré zle. Dotazník je úplne anonymný a krátky (dá sa zvládnuť za 3 až 5 minút). Chceme Vás poprosiť, aby ste uviedli pozitívne a

Čítaj ďalej »

S podporou Nadácie Zastavme korupciu bude nám pomáhať stážistka

Vďaka podpore #nadaciazastavmekorupciu naše rady na leto rozšíri Viktória Doanová, študentka filozofie, politiky a ekonómie na University of Warwick a dobrovoľníčka.  Viktóriu sme vybrali cez program #leaf, páčili sa nám jej pracovné skúsenosti, motivovanosť a svetonázor.  Viktória, vitaj u Dobrých úradníkov a veríme, že s nami stráviš príjemné a obohacujúce

Čítaj ďalej »

Dobrí úradníci na Pohode v Trenčíne

Všetci o nich hovoria, ale nikto ich nikdy nevidel….až kým sa nezjavili na Pohode. Dobrí úradníci. Príďte si s nimi pokecať pri káve, zastrúhať si ceruzky či (spolu)usmerniť stratégiu koncepcie modernizácie profesionálnej štátnej správy. Našu účasť na Pohode podporuje Fond pre Transparentné Slovensko #pontis #pohoda #somdobryuradnik #profesionalizacia #etickost  Nájdete nás v

Čítaj ďalej »

OZ Dobrý úradník získal grant z Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

Projekt „Úradníci 2.0“ reflektuje potrebu meniť existujúcu štátnu kultúru na viac otvorenú, participatívnu, etickú, transparentnú a inovatívnu. Potreba zmeny je iniciovaná priamo „insidermi“ – zamestnancami štátnej/verejnej správy, ktorí po viacročných skúsenostiach identifikovali slabé/silné stránky systému, sformulovali Výzvu a majú ambíciu meniť systém k lepšiemu.  

Čítaj ďalej »

Úradníci doma a v zahraničí

Pripravili sme stručný prehľad v číslach o niektorých dôležitých a zaujímavých skutočnostiach, ktoré sa týkajú nás, úradníkov. Náš infograf si môžete pozrieť tu.   Úradníci doma a v zahraničí

Čítaj ďalej »

Iniciatíva Dobrý úradník predstavená verejnosti

Komunita zamestnancov štátnej ako aj verejnej správy stojaca za iniciatívou Dobrý úradník predstavila dnes svoju víziu na stretnutí s médiami v Bratislave. Ambíciou iniciatívy je budovanie komunity proaktívnych, profesionálnych a etických úradníkov v štátnej či verejnej službe. ​ Kto je Dobrý úradník? ​ Aktuálne tvorí zakladajúcu komunitu Dobrého úradníka vyše tucet úradníkov štátnej

Čítaj ďalej »

Vyhodnotenie dotazníka „Dobrý úradník“

Ďakujeme pekne všetkým za vyplnenie dotazníka! Podarilo sa nám stručne vyhodnotiť odpovede a zosumarizovať tie najdôležitejšie myšlienky a informácie. To čo nás trápi najviac, je jednoznačne byrokracia, pričom najviac nás motivujú kolegovia a dobrá komunikácia na pracovisku. Výsledky si môžete pozrieť aj tu:  https://prezi.com/p/9d5jt3sirfb2/

Čítaj ďalej »

Dobrý úradník beží „Od Tatier k Dunaju“

Zaregistrovali sme Dobrých úradníkov na preteky Od Tatier k Dunaju. Sú ešte voľné miesta k dispozícii, ak máte záujem, prihláste sa, aby ste spolu s nami prežili nezabudnuteľné chvíle a zašportoval si v našej krásnej krajine! Termín: 18. – 19. august 2018

Čítaj ďalej »
ELOGE