ELOGE ELOGE

Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných na Slovensku

25. marca 2020, Štrasburg – Občianskemu združeniu Dobrý úradník bola Radou Európy udelená  akreditácia v rámci projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných, ktorého cieľom je aj podpora kvalitnej územnej samosprávy. Realizácia projektu prebieha na žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od septembra roku 2019 v spolupráci s Radou Európy. Občianske združenie „Dobrý úradník“ pôsobí v rámci uvedeného projektu ako partnerská organizácia Rady Európy, ktorá má za úlohu napomáhať pri implementácii nástroja Centra expertízy Rady Európy na území Slovenska zameraného na podporu lepšieho zabezpečenia poskytovania služieb miestnymi orgánmi smerom k občanom.

“Sme veľmi poctení, že sme sa stali partnerom Rady Európy na Slovensku. S veľkým úsilím sa budeme spolupodieľať na podpore lepšieho zabezpečenia poskytovania služieb miestnymi orgánmi smerom k občanom prostredníctvom udeľovania Európskej značky excelentnosti (European Label of Governance Excellence – ELoGE),”  uviedla na margo získania akreditácie Markéta Tomaga, štatutárka OZ Dobrý úradník. 

ELoGE sa udeľuje miestnym orgánom, ktoré dosiahli vysokú celkovú úroveň dobrej správy vecí verejných na základe referenčných kritérií v rámci hodnotení. Hodnotenie umožňuje miestnym orgánom spoznať ich silné a slabé stránky pri poskytovaní verejných služieb miestnej komunite a výkone ich činnosti. Viac info o hodnotení tu: 

Dohľad na aplikovanie ELoGE na území Slovenska bude vykonávať platforma zložená z relevantných národných partnerov.


ELOGE