ELOGE ELOGE

Finále projektu ELoGE Slovensko 2020

28. január 2021, Bratislava – OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne vyhodnotil pilotný ročník projektu ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných. Označenie pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu v rámci pilotného ročníka realizovaného v uplynulom roku získali tieto samosprávy: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré Mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku je implementovaný občianskym združením Dobrý úradník po prvýkrát v rámci projektu Ministerstva vnútra SR. V pilotnom ročníku projektu realizovanom za sťažených okolností protipandemických opatrení sa zúčastnilo 9 samospráv, z  toho 6 program absolvovalo a označenie ELoGE bolo vo finále udelené 5 víťazným samosprávam.

Program má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, ktorými sú:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

Stratégiou projektu je byť praktickým nástrojom na zlepšenie vládnutia na lokálnej úrovni a následné zlepšenie kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v  demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.  

Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o značku ELoGE, sú v programe vedené medzinárodným tímom expertov organizácie ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a  vyškolenými slovenskými expertmi. Odborným garantom projektu je Platforma národných odborníkov zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest Slovenska a Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov programu sa konalo online formou za účasti zástupcov Európskej komisie, Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, zástupcov Platformy národných odborníkov, projektových expertov, participujúcich samospráv a odbornej verejnosti.

Po oficiálnom otvorení podujatia Markétou Tomaga, štatutárkou OZ Dobrý úradník,  prítomných pozdravili vo video príhovore minister vnútra SR Roman MikulecMario Nava, generálny riaditeľ sekcie reforiem Európskej komisie. Opodstatnenosť a dôležitosť projektu ELoGE v slovenských podmienkach hodnotila Naďa Kurilová z odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra SR.

Benefity programu a dôležitosť tejto cesty edukácie a zlepšovania v rámci európskeho kontextu sumarizovali za Radu Európy Alina Tatarenko a Daniele Del Bianco.

Za Platformu národných odborníkov vystúpila Jana Červenáková, riaditeľka Únie miest Slovenska. Vo svojom príhovore ocenila pridanú hodnotu projektu ako aj jeho úspešnú realizáciu zvlášť za mimoriadnych okolností uplynulého roka. Na margo obsahu programu zvýraznila nevyhnutnosť rozvíjania schopnosti vnímania kritiky, čo  je globálne jediná cesta ako nezačínať v každom procese vždy odznovu. 

Hodnotenie výkonu samospráv pri absolvovaní programu ELoGE predstavila za tím projektových expertov  Eva Uhliariková,  ktorá detailnejšie opísala jednotlivé míľniky celého procesu a individuálne okomentovala vybrané samosprávy z hľadiska referenčných kritérií. 

Experti, ktorí previedli samosprávy programom, zosumarizovali svoje výstupy do záverečnej správy, ktorá sa stala po odobrení zástupcami Platformy národných odborníkov východiskom pre záverečné hodnotenie. Na základe neho bola Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných, reprezentovaná kryštálom vo forme dvanásťstenu s vygravírovanými 12 princípmi dobrého vládnutia, udelená v pilotnom ročníku ELoGE Slovensko 2020 samosprávam: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

V závere podujatia vyjadril projektový manažér Centra expertízy pre dobrú správu vecí verejných pri Rade Európy Boris Lazov presvedčenie, že úspešné samosprávy budú pokračovať vo svojom napredovaní a stanú sa zároveň aj ambasádormi pre ďalšie slovenské mestá a obce s potenciálom zlepšovať sa.  

Categories: elogeNovinky

ELOGE