ELOGE ELOGE

17.októbra 2019, Bratislava – Dobrý úradník ako apolitická nezisková organizácia, ktorej cieľom je zapájať sa do budovania etickej a profesionálnej verejnej služby, usporiadal v polovici októbra ďalšiu diskusiu s úradníkmi nielen pre úradníkov. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zdieľanie skúsenosti, nápadov a postupov profesionálov verejnej služby, ktorým sa podarilo vytrvalou snahou svojou prácou prispieť k verejnému osohu viac než bolo ich úradnou povinnosťou. Diskusia s názvom Veľké úspechy malých úradníkov vznikla v rámci projektu podporeného Veľvyslanectvom USA.

Prvou úradníčkou prezentujúcou pretavenie dlhodobej idey do praxe bola Eva Uhliariková. Ako zamestnankyňa Magistrátu hlavného mesta SR na úseku správy ciest sa dlhodobo aj spolu s kolegami zasadzovala o znovu vytvorenie tzv. komunálneho podniku, s ktorým bola dlhodobá skúsenosť za bývalého režimu. Tento podnik v plnej kontrole a réžii mesta by mal zabezpečovať služby na úseku správy ciest – od zimnej a letnej údržby, čistenia mesta, údržby zelene, značenia čiar, asfaltérskych činností a pod.  Podnik by nahradil súčasné čiastkové subdodávky z externého prostredia, čo by predstavovalo promptnejšie, efektívnejšie a v stredno- a dlhodobom horizonte aj lacnejšie systémové riešenie. Ako uviedla Eva, postavenie tohto podniku po dvojgeneračnej pauze je beh na dlhé trate, ale vďaka neúnavnému presadzovaniu tejto idei, ktorej efektivitu doložila aj nedávna štúdia uskutočniteľnosti, projekt Komunálneho podniku je už v riešení. Od februára tohto roku bolo prijaté rozhodnutie o jeho zriadení a aktuálne sa rieši zabezpečenie personálnych kapacít.

Ako druhí so svojím príspevkom vystúpili Tomáš Pavelka a Katarína Štefancová, kolegovia z úseku územného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Vďaka ich odbornosti, profesionalite, čestnosti a hlavne vnútornej integrite konať len a len v prospech verejného dobra sa im podarilo zastaviť rozbehnutý vlak, v čom pôvodne 4 iniciátorov idei spontánne podporilo ďalších 60 zamestnancov sekcie. Ako uviedol Tomáš Pavelka, v jeho práci úradníka v samospráve si vypomáha citátom svojho niekdajšieho šéfa: „Malé kompromisy vedú k veľkým kompromisom a veľké kompromisy sú cesta do pekla.“

Treťou hosťkou diskusie bola Barbara Gindlová, ktorá má za sebou pestrú kariéru od výtvarného a tanečného umenia, práce dramaturgičky v divadle až po dlhodobé pôsobenie v treťom sektore. Aktuálne Barbara pôsobí ako projektová manažérka na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa snaží presadzovať princípy otvoreného vládnutia a participatívnej tvorby verejných politík.  Ako hovorí, stret svetu štátnej správy a tretieho sektora nemusí byť zlý, každý sa môže od druhej strany veľa naučiť a obe sa môžu vzájomne obohacovať.  Úsmevne podotkla, že projektový manažment je ako písať divadelné hry pre mestá a obce.

Categories: DiskusieNovinky

ELOGE