ELOGE ELOGE

11. september 2020, Bratislava – Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami. Cieľom bolo vzájomné zoznámenie sa a nastavenie spolupráce zúčastnených strán pri realizácii pilotného ročníka projektu ELoGE 2020.

O programe ELoGE 

(European label of Governance Excellence,

Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných)

Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť riadi tento projekt vo viacerých krajinách. Na Slovensku sa implementuje po prvýkrát s ambíciou podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv dlhodobo. Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia na tomto ročníku programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť svoje fungovanie vo viacerých rovinách, identifikovať svoje silné stránky a priestor na zlepšenie – v prospech občana ale aj dobre fungujúcich úradov a úradníckeho stavu. V programe ich budú viesť medzinárodní partneri organizácie ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu, so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a vybraní slovenskí experti so skúsenosťami z verejnej správy a akademickej pôdy. 

Udelenie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia (viac na konci textu). Na základe práce s expertmi a benchmarkingu podľa zadaných jednotných európskych kritérií bude možné vyhodnotiť samosprávy, ktoré sa riadia týmito princípmi a majú teda nárok na značku ELoGE. Tento program je však potrebné vnímať nie ako súťaž medzi samosprávami (hoci pôjde o vyhodnocovanie), ale skôr ako nástroj a príležitosť rozvoja, učenia sa a zlepšovania. 

Platforma národných partnerov ELoGE

Vo štvrtok 10. septembra sa v priestoroch bratislavského coworkingového centra Binarium stretli (osobne a online kvôli pandemickým obmedzeniam) zástupcovia Rady Európy, expertnej organizácie ISIG (Inštitút sociológie, Taliansko), OZ Dobrý úradník a zástupcovia Platformy národných partnerov ELoGE ako garanta projektu. 

Platformu tvoria dedikovaní zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií, Najvyššieho kontrolného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska,  Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vstupov zo strany zástupcu Rady Európy Borisa Lazova a Danieleho de Bianco z inštitútu ISIG bola  zúčastneným zástupcom prezentovaná myšlienka a stratégia projektu ako praktického nástroja na zlepšenie vládnutia na lokálnych úrovniach a následného zlepšenia kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v  demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.  

Po oficiálnom predstavení projektu členovia Platformy odborníkov podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rámcuje ich spôsob a rozsah zapojenia ako odborných garantov a supervízorov projektu. 

Účastníci projektu ELoGE 2020

V piatok 11. septembra sa po prvýkrát stretli so zástupcami Rady Európy, ISIG a OZ Dobrý úradník aj samosprávy, ktoré prejavili záujem o účasť v projekte. Predstaviteľom jednotlivých miest bol tiež predstavený projekt ELoGE zástupcom Rady Európy Borisom Lazovom a Danielem de Bianco ideová základňa programu – 12 atribútov dobrého vládnutia a ich ukotvenie v reálnom živote mesta či obce. V ďalšej časti boli účastníkom predstavení samotní slovenskí experti, ktorí sa už detailnejšie venovali jednotlivým postupom a úlohám v rámci programu, ktorého pilotný ročník by mal byť uzavretý koncom roka.

O 12 princípoch Dobrého vládnutia

Dvanásť princípov dobrej správy vecí verejných zahŕňa základné hodnoty vymedzujúce spoločnú víziu európskej demokratickej správy vecí verejných. Dvanásť princípov zakotvených v Stratégii pre inováciu a dobrú správu vecí verejných na miestnej úrovni pomáha orgánom verejnej moci pri zlepšovaní správy vecí verejných a zlepšovaní poskytovania služieb občanom. Nástroje, vzdelávacie materiály a hodnotiace kritériá vyvinuté centrom odbornosti sú k dispozícii vládam na miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni. Miestnym orgánom, ktoré uplatňujú 12 princípov, môže byť udelená európska značka excelentnosti (ELoGE).

Princípy:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

✵✵✵✵✵

OZ Dobrý úradník

Občianske združenie Dobrý úradník vzniklo v roku 2018 s cieľom vytvoriť komunitu dobrých, profesionálnych a etických štátnych úradníkov, budovať kultúru hrdej a profesionálnej štátnej a verejnej správy. Ako záujmové združenie sa vyjadruje k odborným a spoločenským témam v snahe podporiť kvalitné a  transparentné fungovanie štátu.

Kľúčovými piliermi fungovania OZ Dobrý úradník sú hlavne: organizácia stretnutí a otvorených diskusií úradníkov, organizácia vzdelávacích podujatí, spolupráca na aktivitách s relevantnými partnermi, šírenie príkladov dobrej praxe a poskytovanie priestoru pre diskusiu o pracovných problémoch a pod. Dôležitou misiou je tiež budovať spolupatričnosť medzi úradníkmi,  poukazovať na nové riešenia vo vnútri systému verejnej správy, ako aj zlepšiť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. 

www.dobryuradnik.sk

dobryuradnik@dobryuradnik.sk

FB Dobrý úradník

Categories: elogeNovinky

ELOGE