ELOGE ELOGE

STANOVY občianskeho združenia Dobrý úradník

Článok I – NÁZOV A SÍDLO 1. Názov občianskeho združenia je: Dobrý úradník. 2. Občianske združenie Dobrý úradník (ďalej len „združenie“) sídli na adrese Krížna 34, 81107

Bratislava. 3. Združenie je dobrovoľnou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov,

ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II.

Článok II – CIELE A ČINNOSŤ 1. Cieľom združenia je zapájať sa do budovania etickej a profesionálnej verejnej služby, prispieť k zlepšeniu štátnej a verejnej kultúry, budovať spolupatričnosť úradníkov, poukázať na nové riešenia vo vnútri systému verejnej správy, ako aj zlepšiť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. 2. Činnosť združenia, sledujúc stanovený cieľ, bude spočívať najmä v:

  1. a) organizácii stretnutí a otvorených diskusií úradníkov, b) organizácii vzdelávacích podujatí, c) spolupráci na aktivitách s relevantnými partnermi, d) šírení príkladov dobrej praxe a poskytovaní priestoru pre diskusiu o pracovných

problémoch, e) podpore ďalších aktivít súvisiacich s plnením cieľov združenia. 3. Združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými

princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Článok III – ČLENSTVO 1. Členmi združenia môžu byť bezúhonné fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. 2. Fyzická osoba svoj záujem o členstvo v združení prejavuje podaním písomnej prihlášky,

ktorú adresuje predsedovi združenia. 3. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom združenia alebo zúčastňovať sa činnosti združenia. 4. Žiadnemu členovi združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa

zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje. 5. Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím Správnej rady a súčasne schválením žiadosti člena o členstvo Správnou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila. 6. Noví členovia sú predstavení na najbližšom Valnom zhromaždení združenia. 7. Členstvo zaniká smrťou, vystúpením zo združenia alebo vylúčením. 8. Vylúčený môže byť člen, ktorý svojim konaním poškodzuje združenie, jeho ciele a činnosť alebo si neplní členské povinnosti. O vylúčení rozhoduje Správna rada na návrh niektorého z orgánov združenia a schvaľuje ho Valné zhromaždenie združenia. 9. Vystúpenie zo združenia oznamuje člen písomne Predsedovi združenia, ktorý o tejto

skutočnosti informuje Valné zhromaždenie.

Článok IV – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZDRUŽENIA 1. Práva člena sú najmä:

  1. a) aktívne a iniciatívne sa podieľať na činnosti a akciách združenia;

1

b) byť informovaný o činnosti združenia; c) zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení a voliť a byť volený do orgánov združenia; d) žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov združenia. 2. Povinnosťou člena je najmä:

  1. a) uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej

rozhodnutím Správnej rady; b) v rámci svojich možností podporovať aktivity združenia; c) dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté orgánmi združenia, s ktorými boli

oboznámení.

Článok V – ORGÁNY ZDRUŽENIA 1. Orgánmi združenia sú:

  1. a) valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“); b) predseda združenia; c) správna rada (ďalej len „SR“); d) revízor. 2. Funkčné obdobie orgánov združenia je dvojročné. 3. Zo zasadaní orgánov združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uschováva

najmenej päť rokov.

Článok VI – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 1. VZ je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia. 2. VZ sa stretáva raz za 1 rok. Zvoláva ho predseda združenia najmenej 15 dní pred jeho

zasadnutím. 3. VZ je uznášaniaschopné pri nadpolovičnej účasti členov združenia. Na prijatie uznesenia VZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. 4. VZ rozhoduje o základných otázkach združenia, najmä:

  1. a) rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých

členov združenia; b) rozhoduje o zmenách v stanovách združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých

členov združenia a schvaľuje vnútorné organizačné predpisy združenia; c) volí a odvoláva členov SR, predsedu združenia a revízora nadpolovičnou väčšinou

hlasov uznášaniaschopného VZ. O každom kandidátovi sa hlasuje samostatne; d) berie na vedomie ročnú účtovnú závierku a výročnú správu; e) schvaľuje správu SR o spôsoboch použitia majetku a prostriedkov združenia; f) schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú SR; g) rozhoduje o zániku združenia; h) rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.

Článok VII – SPRÁVNA RADA 1. SR je najvyšším výkonným orgánom združenia. 2. SR má piatich členov. 3. Členov SR navrhujú členovia združenia a volí ich VZ. 4. Každý člen združenia má právo navrhnúť kandidáta na nového člena SR, revízora alebo

predsedu združenia, príp. oznámiť, že má záujem byť opätovne zvolený za člena SR. 5. SR rozhoduje o nasledujúcich otázkach združenia:

2

a) rozhoduje o spôsoboch použitia majetku združenia a o tom, komu sa poskytnú

prostriedky združenia; b) volí a odvoláva predsedu združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov členov SR; c) navrhuje zmeny stanov združenia; d) menuje likvidátora. 6. Zasadnutie SR sa koná minimálne dvakrát do roka a zvoláva ich predsedu združenia. 7. Hlasovanie SR:

  1. a) SR prijíma rozhodnutia prostou väčšinou hlasov. Hlasuje aklamáciou, ak SR nerozhodne

inak; b) SR je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov; c) pri hlasovaní členov SR platí rovnosť váhy hlasov. 8. Členstvo v SR je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhradu výdavkov,

ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. 9. Členstvo v SR a funkcia revízora sú navzájom nezlučiteľné. 10. Členstvo v SR zaniká smrťou, uplynutím funkčného obdobia, odstúpením alebo odvolaním pre nezáujem člena o prácu v SR, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach SR. Každý člen SR môže byť vylúčený zo združenia písomným rozhodnutím SR, ak sa svojou činnosťou previnil proti stanovám združenia, jeho záujmom, alebo proti právnemu poriadku Slovenskej republiky. 11. Na uvoľnené miesto člena SR musí byť v SR do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový

člen na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.

Článok VIII – PREDSEDA ZDRUŽENIA 1. Predseda združenia koná navonok v mene združenia ako štatutárny orgán. 2. Predseda združenia zvoláva zasadnutia VZ a SR, a riadi ich priebeh. 3. Predseda združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a

menu pripojí názov združenia a funkciu. 4. Je volený a odvolávaný SR. 5. Predseda združenia je oprávnený poveriť iného člena SR konkrétnymi úkonmi v mene

združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania združenia. 6. Predseda združenia je povinný zvolať SR najneskôr do 30 dní, ak o to požiada tretina členov

VZ alebo revízor. 7. Predseda združenia:

  1. a) je zodpovedný za činnosť združenia, vrátane všetkých administratívnych úkonov a

personalistiky, b) predkladá SR návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok a to najneskôr

mesiac pred začatím kalendárneho roku, c) rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti SR

alebo revízora, d) zabezpečuje všetky administratívne úkony súvisiace s organizačnými zmenami (napr.

v prípade zlúčenia združenia s iným združenia, atď.). 8. Predsedu združenia odvoláva SR, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie správcu alebo za úmyselný trestný čin, ak stratil spôsobilosť na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo ak o to sám požiada.

3

9. Voľba predsedu združenia sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu združenia. Ak sa jeho funkcia uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu združenia sa uskutoční do 30 dní. 10. Rozhodnutia SR môžu obmedziť právo predsedu združenia konať v mene združenia.

Článok IX – REVÍZOR OZ 1. Je kontrolným orgánom združenia, ktorý najmä:

  1. a) preskúmava ročnú závierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim

predkladá VZ, b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov, ktoré sa týkajú činnosti združenia

dvakrát ročne. 2. Je volený a odvolávaný VZ na návrh jeho členov. 3. Má právo zúčastňovať sa na schôdzach VZ s hlasom poradným. 4. Upozorňuje VZ na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Podáva písomnú

správu o výsledkoch svojej činnosti VZ a navrhuje vykonanie príslušných opatrení. 5. Je oprávnený navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia VZ, ak je to pre združenia

nevyhnutne potrebné. 6. Revízor je dobrovoľná neplatená funkcia. Revízor má nárok na náhradu výdavkov, ktoré

mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

Článok IX – Zásady hospodárenia 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov,

členských príspevkov, alebo z podielu dane. 2. Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet združenia SR spoločne s predsedom

združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie VZ. 3. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov združenia a na jeho ďalší rozvoj. 4. Hospodárenie združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi

predpismi Slovenskej republiky.

Článok X – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Členovia prípravného výboru sa dňom vzniku združenia stávajú prvými členmi združenia. 2. Práva a povinnosti členov, a činnosť združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 3. Tieto stanovy môžu byť menené iba písomnou formou a po schválení VZ. Každá zmena

musí byť zaznačená v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky .

4

ELOGE