ELOGE ELOGE

DESATORO
DOBRÉHO ÚRADNÍKA

Desatoro Dobrého úradníka slúži nám všetkým, ktorí máme snahu vykonávať svoju prácu profesionálne, poctivo a v zmysle základných hodnôt. Nižšie si prečítajte 10 princípov, ktoré by mali slúžiť ako „návod“ pre všetkých úradníkov pri výkone povolania. Desatoro si môžete vytlačiť a zavesiť na svoju nástenku, aby ste ho mali na očiach a mysli každý pracovný deň.

Dobrý úradník:

1. Slúži občanom

Verejná služba je v prvom rade služba občanovi. Túto službu ochotne vykonáva pri svojej
každodennej práci a pri tvorbe verejných politík.

2. Koná proaktívne

Je otvorený novým myšlienkam a postupom. Prichádza s nápadmi a podporuje tých, ktorí chcú veci robiť lepšie.

3. Je schopný sebareflexie

Prijíma zodpovednosť. Vie poukázať na problém, priznať si chybu a vníma ju ako príležitosť
na zlepšenie a skvalitnenie svojej práce ako jednotlivca a zároveň verejnej správy ako celku.

4. Pracuje efektívne

Snaží sa o tvorbu najkvalitnejších výstupov pri zmysluplnom využívaní zdrojov a poznatkov.
Pri tvorbe verejných politík a poskytovaní verejných služieb sa opiera o kvalitné analýzy a zároveň podporuje princíp “hodnota za peniaze”.

5. Orientuje sa na potreby spoločnosti

Plní úlohy dôsledne, odborne a s dôrazom na pozitívny dopad pre občanov, súkromný ako aj tretí sektor.

6. Koná eticky

Vníma transparentnosť ako základný princíp štátnej a verejnej kultúry, nie iba ako zákonnú
povinnosť.

7. Spolupracuje

Ochotne spolupracuje, pomáha, podporuje a vymieňa si informácie s kolegami v rámci svojho pracoviska ako aj iných inštitúcií.

8. Zapája verejnosť

Uplatňuje participatívny prístup, vďaka ktorému skutočne zapája do rozhodovania relevantných partnerov, odborníkov a občanov.

9. Motivuje

Je na svoju prácu hrdý. Ide príkladom a šíri dobré meno nášho povolania, aby bolo atraktívne a ponúkalo perspektívu pre kvalitných ľudí.

10. Je vizionár

Čelí výzvam a spoluvytvára najlepšie možné fungovanie štátu.

ELOGE